Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

S T A T U T T

Serbisk forening i Rogaland ”Ivo Andric”

§1. Navn – Serbisk forening i Rogaland ”Ivo Andric”

§2. Forening ”Ivo Andric” er en frivillig, upolitisk og uavhengig organisasjon stiftet av serbere og deres norske venner som bor i Rogaland. Målet til foreningen er å dyrke serbiske tradisjoner og serbisk kultur samt å utvikle vennskap og gjensidig samarbeid mellom det serbiske og det norske folk. Humanitærarbeid er en av viktige aktiviteter til Foreningen. Foreningen er åpen for alle som ønsker å bli med.

§3. Foreningens sete er i Stavanger. Foreningens sete kan endres av foreningens forsamling.

§4. Målene fra §2 skal realiseres gjennom diverse former:

Møter, foredrag, opplysninger, aksjoner, idrettsarrangementer, utflukter, samvær og ulike former for gjensidig bistand, samarbeid med andre klubber og foreninger, samarbeid med samfunnsinstitusjoner i Norge, Serbia og Republika Srpska, og andre land av interesse for Foreningen.

§5. Enhver borger i Norge som godkjenner denne statutten og betaler medlemskontingent kan bli medlem i foreningen. Medlemskap i foreningen er frivillig og varer helt til en eventuell utmelding eller utvisning av foreningen. Et medlem av foreningen som gjennom sine handlinger og atferd er i strid med interessen og omdømmet til foreningen, kan utelukkes fra foreningen ved en beslutning fra styret. Et utelukket medlem kan klage over avgjørelsen om utestenging til Generalforsamlingen, som gjør en endelig avgjørelse.

§6. Enhver person som med sitt arbeid og sin oppførsel oppnår spesielle fortjenester for foreningens anseelse og fremgang kan bli æresmedlemmer i foreningen. Forsamlingen i foreningen fatter vedtak om et eventuelt æresmedlem etter forslag fra styret.

§7. Et medlem i foreningen har rett til å velge å bli valgt inn i alle foreningens organer. Et medlem i foreningen har rett til å delta i alle foreningens aksjoner. Plikten til et medlem i foreningen er å overholde bestemmelsene i denne statutten og å arbeide aktivt for å realisere målene til denne foreningen.

§8. De nødvendige innkomster for arbeidet i foreningen skal skaffes gjennom: medlemskontingenter, donasjoner, innkomster fra kultur- og kunsttilstelninger, økonomisk støtte fra den norske stat, kommuner i Rogaland, Rogaland fylke og andre kommuner og fylkeskommuner som foreningen samarbeider med samt andre aktiviteter planlagt i denne statutten. Medlemskontingent setter styret i foreningen.

§9. Med som mål å gjennomføre foreningens enkelte aktiviteter og i overensstemmelse med §2 opprettes det ulike seksjoner. Seksjonsledere velges av forsamlingen. Rettningslinjer for seksjoner bestemmes av forsamling. Foreningens styre foreslår seksjonsledere og rettningslinjer.

Fond Serbisk forening I Rogaland «Ivo Andric» er opprettet for å drive humanitærarbeid I henhold til foreningen sine mål beskrevet I §2. Rettningslinjer for Fond er vedlagt til vedtektene.

§10. Foreningens organer er forsamlingen og styret.

§11. Forsamlingen er foreningens høyeste organ. Den utgjør alle foreningens medlemmer. 

Forsamling avholdes minimalt en gang per år.

Forsamlingen fatter sine vedtak med flertall blant de tilstedeværende medlemmene. Ikke-medlemmer kan være til stede som tilskuere i forsamling. Det kan holdes ekstraordinært møte etter krav fra en tredjedel av medlemmene eller fra styret.

§12. Forsamlingens oppgaver er som følger:

    Å fastsette retningslinjer for foreningens arbeid.

    Å fastsette prisen på medlemskontingent.

    Å gi rapport om styrets arbeid og finansielle handlinger.

    Å vedta og endre foreningens statutt.

    Å velge og oppløse foreningens styre.

    Å velge lederlag til Fond, som foreslås fra styret

    Å velge en tilsynskommisjon med tre medlemmer.

    Å behandle klager fra medlemmer.


§13. Styret består av 5 til 10 medlemmer. Forsamlingen fatter vedtak om antall medlemmer. Styret består av:

    Styreleder (formann)

    Nesteleder

    Sekretær

    Kasserer

    Leder (eller stedfortreder) til Fond

    Andre styremedlemmer (foreslås av Styre og vedtas av forsamlingen)


Styre velges med mandat for to år, slik at halve styret er på valg hvert år. Leder velges særskilt med ett års funksjonstid. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Vedtak fattes med et flertall blant det samlede antall styremedlemmer. Nestelederen erstatter foreningens formann ved hans eventuelle fravær.


§14. Styret i foreningen har følgende oppgaver:

Lede foreningens arbeid mellom forsamlingens sammenkomster.

Kalle sammen forsamlingen til ordinært eller ekstraordinært møte.

Etter behov å opprette kommisjoner eller arbeidsgrupper med som mål å utføre bestemte oppgaver.

Bestemme hvordan samarbeidet skal foregå med andre klubber og foreninger.

Ryddig føre regning om det finansielle og materielle arbeidet og ta seg av formuen.

Utarbeider plan og budsjet 

Beslutter endringer i Rettningslinjene til Fondet

Beslutter endringer i fondets lederlag. Forslaget kan komme fra fondets medlemer.


§15. Fondets ledelse

Lederlag i Fond «Ivo Andric»  er ansvarlig for gjennomføringen av målene fastsatt i vedtektene og Rettningslinjene. Utvalget har en leder og minst 2 (to) medlemmer. Presidenten og medlemmer av Fondet er valgt og tilbakekalt av Generalforsamling. Utvalgets  mandatperiode er 2 og 3 år og kan gjenvelges til samme funksjon. Medlemmernes mandat er 2 år, og presidenten er 3 år.


 §16. Fondets ledelses oppgaver:

1.    Kunngjør søknadsprosess for hjelp i henhold til Rettningslinjene, to ganger i året med klart definerte regler for søkere

2.    Ta beslutninger basert på mottatte søknader

3.    Det vedtar en finansiell plan og fremlegger rapport på forespørsel fra styret

4.    Bestemmer hvordan fondets eiendeler brukes med forhåndsgodkjenning av Generalforsamlingen.

5.    Sørger for at all virksomhet  knyttet til Fond er tansparent

6.    Foreslår endringer i Rettningslinjene

7.    Det besluttes medlemmer og æresmedlemmer og medarbeidere i samsvar med bestemmelsene i vedtektene for Serbisk Forening i Rogaland "Ivo Andrić"

8.    Bestemmer om andre saker som ikke er regulert ved lov, vedtektene eller i Rettningslinjene

9.    Organiserer fondets virksomhet

10.    Den planlegger og organiserer tiltak for å skaffe midler for humanitære aksjoner


§17. Styremedlemmer kan ikke lønne seg selv med honorarer fra kassen.


§18. Styrelederen sammenkaller styret til møter og leder dem, representerer foreningen utad, skriver under dokumenter i foreningens navn og tar seg av formuen. Styrelederen sørger for å utføre oppgavene planlagt i §14 i denne statutten. Styrelederen fatter vedtak om utbetaling fra kassen og underretter styret om dette.


§19. Årsregnskapet omfatter tidsperioden fra 1.1 til 31.12. Det endelige regnskapet skal underskrives av styrelederen og kassereren, og en bemyndiget revisor skal kontrollere regnskapet, kassen og verdipapirer. Det endelige regnskapet legges ut offentlig, er tilgjengelig for alle foreningens medlemmer og må bli godkjent i den årlige forsamlingen.


§20. Alle foreningens organer velges ved hemmelig stemmegivning. Forsamlingen kan beslutte å anvende offentlig stemmegivning.


§21. Et stempel og memorandum må inneholde navnet på foreningen.


Endringer I vedtektene ble vedtatt av Forsamlingen 9. februar 2019. I Stavanger. 


Stavanger 9. februar 2019.


Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss