Удружење Срба у Рогаланду - "Иво Андрић"

С Т А Т У Т

Удружења Срба у Рогаланду "Иво Андрић"

§ 1. Назив – Удружење Срба у Рогаланду "Иво Андрић"

§ 2. Удружење Срба у Рогаланду ”Иво Андрић” је добровољна, неполитичка и независна организација основана од Срба који живе у Ставангеру и околини. Циљ удружења је неговање српске традиције и културе, очување језика и идентитета Срба у Норвешкој као и развијање пријатељства и међусобне сарадње српског и норвешког народа. Удружење је отворено је за све људе добре воље.

§ 3. Седиште удружења је у Ставангеру. Седиште удружења се може мењати одлукама  Скупштине удружења.

§ 4. Циљеви из тачке 2. оствариваће се кроз разне форме као:

 • састанци, предавања, саопштења, акције, спортска такмичења, излети, дружења те разни видови међусобног помагања
 • сарадња са другим српским удружењима како у Норвешкој тако и у свету
 • сарадња са друштвеним и државним институцијама у Норвешкој, Србији и Републици Српској

§ 5. Члан Удружења може бити сваки грађанин настањен у Рогаланду који прихвата овај Статут и плаћа чланарину. Чланство у Удружењу је добровољно и траје до исписивања или искључења из Удружења. Члан Удружења који својим поступцима и понашањем тешко повреди интересе и углед Удружења може бити одлуком Управног одбора искључен из Удружења. Искључени члан може на одлуку о искључењу уложити жалбу Скупштини удружења, која доноси коначну одлуку. 

§ 6. Почасни члан Удружења може постати свака особа која својим радом и понашањем стекне нарочите заслуге за углед и просперитет Удружења и српске заједнице у целини. Одлуку о почасном чланству доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

§ 7. Члан Удружења има право да бира и да буде биран у све органе Удружења. Члан Удружења има право да учествује у свим акцијама Удружења. Дужност члана Удружења је да се придржава одредаба овог Статута и да ради активно на остваривању циљева Удружења.

§ 8. Приходе потребне за рад Удружење ће остваривати путем: чланарине, донација, прихода са културно- уметничких приредби, новчане помоћи Норвешке државе, комуна у Рогаланду, округа Рогаланд, те другим делатностима предвиђеним овим Статутом. Висину чланарине одређује Скупштина Удружења.

§ 9. У циљу остваривања појединих делатности Удружења а у складу са чланом § 2. овог Статута формирају се секције. Смернице за рад секција доноси Скупштина Удружења. Руководиоца секције бира Скупштина на предлог Управног Одбора. 

§ 10. Органи Удружења су Скупштина Удружења и Управни Одбор.

§ 11. Скупштина је највиши орган Удружења. Њу сачињавају сви чланови Удружења. Скупштина се одржава једном годишње. Своје одлуке Скупштина доноси већином присутних чланова. Скупштини могу присуствовати као посматрачи и нечланови Удружења. На захтев једне трећине укупног чланства или Управног Одбора може се одржати ванредна Скупштина Удружења. 

§ 12. Задаци Скупштине Удружења су следећи: 

 • одређује смернице за рад Удружења
 • одређује висину чланарине Удружења
 • усваја извештај о раду Управе Удружења и извештај о финансијском пословању Удружења
 • бира и разрешава Управни Одбор Удружења
 • доноси и мења Статут Удружења
 • формира секције Удружења и бира њихове руководиоце
 • решава жалбе чланова Удружења

§ 13. Управни Одбор Удружења броји од 5 до 10 чланова. Одлуку о броју чланова доноси Скупштина. Управни Одбор Удружења сачињавају: 

 • председник
 • заменик председника (потпредседник)
 • секратар
 • благајник
 • чланови који су на челу одређених секција

Управни Одбор бира се са мандатом на годину дана, до следеће годишње Скупштине Удружења. Одлуке се доносе већином укупног броја чланова Одбора. Председника Удружења у његовом одсуству замењује заменик (потпредседник)

§ 14. Управни Одбор Удружења има следеће задатке:

 • руководи радом Удружења између две Скупштине Удружења
 • сазива редовну или ванредну Скупштину удружења
 • по потреби формира комисије или радне групе с циљем извршавања одређених задатака
 • одлучује о начину сарадње са другим клубовима и удружењима
 • уредно води финансијско - материјално пословање и стара се о имовини Удружења.

§ 15. Члановима Управног Одбора не могу се из благајне Удружења исплаћивати хонорари.

§ 16. Председник Управног одбора сазива састанке Одбора и руководи њиме, представља Удружење код трећих лица, потписује акте у име Удружења и обезбеђује имовину Удружења. Председник Удружења стара се о извршењу задатака предвиђеним у члану § 14. овог Статута. Председник доноси одлуке о исплатама из благајне и о томе обавештава Управни Одбор Удружења.

§ 17. Годишњи обрачун обухвата временски период од 01.01. до 31.12. Завршни рачун ће бити потписан од стране председника и благајника а овлашћени ревизор ће преконтролисати обрачун, благајну и вредносне папире. Завршни обрачун је јаван, биће доступан свим члановима Удружења и мора бити одобрен на Скупштини.

§ 18. Сви органи Удружења бирају се по правилу тајним гласањем. Скупштина може одлучити о примени јавног гласања за органе Удружења. 

§ 19. Печати и меморандум морају садржати назив Удружења.

§ 20. Удружење почиње са радом 3. јуна 2014.г. када је на Оснивачкој Скупштини Удружења усвојен овај Статут.

 

Ставангер, 03. јун 2014. године.